વિચાર વાંચન શિબિર

સ્વર્ણિમ ગુજરાત અન્વયે  ગુજરાત રાજ્યની પ્રથમ વિચાર વાંચન શિબિર
નો વિડિયો જોવા નીચે ની લિંક ઉપર ક્લિક કરો

http://www.youtube.com/watch?v=NOS-EkyT4_w